Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Maskinbefäl

Maskinbefäl har hand om  den tekniska utrustningen ombord. Det finns en eller flera maskinister som gör det dagliga underhållet av maskinerna. På en del fartyg finns det även elektriker som sköter den elektriska utrustningen.

Maskinchef - Övermaskinmästare - Fartygsingenjör

Maskinchefen är chef i maskinrummet. Maskinchefen planerar underhållet av den tekniska utrustningen ombord, beställer reservdelar och ansvarar för brandsäkerheten. Det finns en eller flera maskinister som ansvar för det dagliga underhållet av maskinerna. På en del fartyg finns det även elektriker som sköter den elektriska utrustningen.

Maskinchefen är arbetsledare för all maskinpersonal. I regel arbetar du dagtid samt delar oftast jourgående med andre fartygsingenjör.

Maskinmästare - Fartygsingenjör

Andre fartygsingenjör är i regel ansvarig för dagliga driftsrutiner ombord samt har ansvar för separatorer, underhåll av hjälpkärror och kompressorer. Man arbetar dagtid, men kan också ha jour med maksinchefen.

Antalet vaktmaskinmästare varierar i enlighet med fartyg och laster. Maskinmästarna har vid behov vakt i maskinrummet, övervakar och leder arbetet i maskinrummet under maskinchefens ledning.

Elmästare

Elmästaren rapporterar direkt till Maskinchefen.

Till skillnad från andra maskinister går inte Elmästaren vakt, utan är normalt i beredskap 24 timmar om dygnet, och arbetar en vanlig arbetsdag med underhåll, reparationer, diagnos, installationer och testning.

Alla fartyg har inte en elmästare ombord.  Men många rederier har insett att moderna elektriska och elektroniska system kräver extra uppmärksamhet som  kräver en expert. Detta gäller särskilt dieselelektriska fartyg eller fartyg utrustade med sofistikerade system som dynamisk positionering.

Sidan är skapad och uppdaterad