Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Träna med oss under realistiska förhållanden.

Våra moderna anläggningar innefattar bl.a.simulatorer, verkstäder och säkehetsanläggningar, samtliga inom 1 km promenadavstånd.

Anläggningar

Övningsanläggningar

Övningshamnen ligger vid Klintkajen i Mariehamn, nära Västerhamn. Därfinns möjligheten till mycket realistiska övningar i fartygslika miljöer och med special purpose vessel (skolfartyget) Michael Sars.

Övningsbassängen med tillhörande konferens- och kontorsutrymmen ligger vid Neptunigatan 6 granne med Sjöfartsgymnasiet (sjömansskolan) i Mariehamn. Bassängen ger möjlighet till mycket realistiska övningar under säkra förhållanden.

Brandkurser hålls på övningsfältet vid Klintkajen vid Alandica Shipping Academy. Brandövningsanläggningen är en miljövänlig anläggning där vi använder gas som bränsle i de övningar som sker utomhus, vilket inte alstrar någon rök.

På brandövningsfältet finns bland annat en simulator för rökdykning, uppbyggd med ett system av containrar. Svårighetsgraden på rökdykningsövningarna kan anpassas genom tillförsel av värme och artificiell rök. Bränderna i simulatorn anläggs under kontrollerade former. Simulatorn är utrustad med rökgasrening och allt släckningsvatten renas innan det går vidare till stadens reningsverk.

Brandövningsfältet ger även möjligheter att simulera större och mindre vätskebränder, bränder i tankar med brandfarligt gods och läckage från tank samt mycket annat. Kursdeltagarnas säkerhet har högsta prioritet vid alla praktiska övningar.

Skolfartyg

M/S Michael Sars är ett skolfartyg som uppkallats efter den norske marinbiologen Michael Sars.

Sedan våren 2005 är Michael Sars de åländska sjöskolornas skolfartyg och används av den Ålands sjöfartsutbildningen på gymnasie- och högskolenivå, samt för fortbildning av yrkesverksamma. Tidigare ägare var Havsforskningsinstitutet i Bergen.

Simulatorer

En alldeles ny ”State of the art”-simulator som installerats hösten 2020. Här kan man öva och simulera allt som tänkas kan; från piratangrepp till arktisk navigering, manövrering och katastofövningar. Endast fantasin sätter gränser. Sammankoppling till maskinsimulatorn finns för heltäckande komplexa scenarion. Vi har ett omfattande bibliotek av områden och fartygsmodeller. Utöver dessa så kan även områden konstrueras vid behov. Simulatorn uppfyller DNV GL-krav.

Fyra identiska Wärtsiläbryggor  där vi har olika navigations- och styrövningar.
Vaktmän tränar styrorder, roderkommandon samt att fungera som utkik.
Vaktstyrmän och inrikesskeppare tränar navigation och manövrering under olika förhållanden.

I sjukvårdssimulatorn finns det möjlighet att öva på praktiska färdigheter inom sjukvård. Tillsammans med kursledaren får du öva på sina färdigheter att suturera sår (sy sår), lägga förband, sticka kanyler av olika slag (s.c, i.m, i.v), öva på fria luftvägar och intubera, förlossningar samt läkemedelshantering enligt finska fartygsapoteket. Vi övar både på vårdsimulatorer samt vissa praktiska moment på deltagarna i kurserna.

Vi övar och lär oss mera om sjukvården och vilka hjälpmedel som finns att ta till när det är ett sjukdomsanfall ombord ibland kan det ta timmar eller dagar innan fartyget kan evakuera en skadad eller sjuk person.

De praktiska övningarna i kursen slutna utrymmen utförs vid en övningscontainer. Övningscontainern är en 20-fotsc ontainer som byggts om för att motsvara en så verklighetstroget slutet utrymme som möjligt; en manlucka i taket, en lejdare ner till golv samt en avskiljande vägg med manlucka i för att dela upp containern i olika segment. Containern används för att livrädda personer ur slutna utrymmen på ett säkert men realistiskt sätt.

I radiosimulatorn övas det kommunikation via VHF och GMDSS

På övningsdäcket övar vi all sorts underhåll som finns på däck på ett fartyg. Detta innebär till exempel rengöring, målning och övrig korrosionsbekämpning. På övningsdäcket finns även trossar och förtöjningsutrustning som används i samband med olika förtöjningsövningar. Lastluckorna på övningsdäcket kan öppnas både hydrauliskt och mekaniskt vilket ger en bred förståelse för lastluckors funktion. I samband med övningsdäcket finns även en kran och en truck, dessa används för att öva lastning och lossning av förnödenheter och last ombord. Olika laster säkras på olika vis och vi övar på flertalet olika lastsäkringsmetoder för att ge våra elever en så bred utbildning som möjligt. Under däcksattrappen finns även ett rum där sandblästring kan utföras.

I Maskinrumssimulatorn finns flera olika fartygsmodeller med olika maskinerier. Här övas det uppstart och felsökning.

Det finns även en högspänningssimulator i anslutning till maskinrumssimulatorn.

 

Laboratorier

I automationslabbet övar studerande på automations- och reglerteknik.

I ellaboratoriet finns provningsutrustning för motorer och generatorer samt ställverk

I hydraulik- och pneumatiklaboratoriumet finns utrustning för att lära sig mer om hydraulcylindrar, vriddon, ventiler och anslutnings- och montageteknik

Verkstäder

I elverkstaden finns verktyg och utrustnig för elarbeten

I vår fantastiska maskinhall finns en rad olika maskinerier där våra studerande får lära sig uppstart och underhåll i en autentisk miljö.

 

I däcksverkstaden finns utrustning för all sorts reparbeten och målningsarbeten

I maskinverkstaden hålls kurser i praktiskt arbete. Svetsning, bearbetning och montering

Sidan är skapad och uppdaterad