Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Däcksbefäl

Däcksbefäl är ansvariga för lastning och lossning, fartygets underhåll och att  föra och navigera fartyget från bryggan

Sjökapten

Sjökapten är den högsta fartygsbefäls-behörigheten och medför rätt att tjänstgöra som befälhavare, överstyrman och styrman på handelsfartyg.

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen, säkerheten och lasten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på fartyg, besättning och vilken last fartyget har. Befälhavaren har även många administrativa uppgifter, delegerar ansvar och fattar beslut.

Som sjökapten kan det innebära att du bor och arbetar ombord på fartyget under långa sammanhängande perioder. Du kan söka arbete över hela världen.

Väljer du att gå i land finns det möjlighet att få arbete som lots, försäkringsrådgivare eller skeppsmäklare alternativt skeppsklarerare eller tjänsteman på ett rederi. Andra områden där man kan arbeta är skolor eller myndigheter med anknytning till sjöfart.

Överstyrman

Överstyrmannen är ansvarig för lastning och lossning, fartygets underhåll, dessutom ”kör” överstyrmannen fartyget. Eftersom en person inte kan vara vaken hela tiden finns det dessutom en eller flera styrmän ombord.

Överstyrmannen står för planeringen av arbetet och lastning och lossning och är arbetsledare för däckspersonal och ansvarar för arbetsuppgifterna på däck. Överstyrmannen fungerar också som befälhavarens ställföreträdare.

 

 

Vaktstyrman

Till sjöss navigerar, d.v.s. styr styrmännen fartyget och sköter under sin vakt bl.a. radiotrafiken. I styrmannens befattningsbeskrivning ingår också att göra upp olika rapporter och uppgifter i anslutning till planeringen, anskaffningen av utrustning och andra förberedelser för följande resa.

Styrmän ser även till att underhållsarbeten som reparationer, målning och liknande blir utförda. Du övervakar lastning och lossning, ser till att säkerhetsbestämmelserna följs när man hanterar farlig last och kontrollerar att fartyget lastas på rätt sätt och inte blir felbalanserat. Även ansvaret för akutsjukvården ombord kan ligga på någon av styrmännen.

 

Skeppare i inrikes trafik

Som skeppare i inrikes trafik, gör du det mesta som en befälhavare /sjökapten gör. Men fartyget du jobbar på och områdena du kör i är begränsade.

  • på lastfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 500
  • på passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 300 i fartområdena I och II.

Om du förutom skepparbrevet har 12 månader sjötjänstgöring som däcksbefäl kan du vara befälhavare

  • på passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 300 i fartområde III
  • på passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 300 men under 500.
Sidan är skapad och uppdaterad